CAT | ESP | ENG  
 
  Inici
Clos Montblanc  

Email
Contrasenya
 
 

Política de privacitat i condicions de compra

D’acord amb les obligacions previstes en la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (en endavant LSSICE), BODEGAS CONCAVINS SA manifesta que el domini closmontlanc.com  és propietat de BODEGAS CONCAVINS SA, amb CIF A43129576, i amb domicili a Crta. Montblanc- Barbera km 0,8, 43422 Barbera de la Conca (Tarragona) i amb adreça de correu electrònic info@closmontblanc.com

Que BODEGAS CONCAVINS SA consta inscrita al Registre Mercantil de Tarragona, al Tom 569, Foli 219 i Fulla T-7213.

BODEGAS CONCAVINS SA no pot assumir cap responsabilitat derivada de l'ús incorrecte, inadequat o il·lícit de la informació apareguda en les seves pàgines d'Internet. Amb els límits establerts en la llei, BODEGAS CONCAVINS SA no assumeix cap responsabilitat derivada de la falta de veracitat, integritat, actualització i precisió de les dades o informacions que es contenen en les seves pàgines d'Internet.  Els continguts i informació de les pàgines d'Internet de BODEGAS CONCAVINS SA estan elaborades per professionals de la mateixa degudament qualificats per a l'exercici de la seva professió. No obstant això, els continguts i informació no vinculen a l’esmentada corporació ni constitueixen opinions, consells o assessorament legal de cap tipus, doncs es tracta merament d'un servei ofert amb caràcter informatiu i divulgatiu. Les pàgines d'Internet de BODEGAS CONCAVINS SA poden contenir enllaços (links) a altres pàgines de terceres parts. Per tant, aquesta no pot assumir responsabilitats pel contingut que pugui aparèixer en pàgines de tercers. Els textos, imatges, sons, animacions, programari i la resta de continguts inclosos en aquest website són propietat exclusiva de BODEGAS CONCAVINS SA o les seves llicenciants. Qualsevol acte de transmissió, distribució, cessió, reproducció, emmagatzematge o comunicació pública total o parcial, ha de comptar amb el consentiment exprés de BODEGAS CONCAVINS SA.

De la mateixa manera es reserva el dret a retirar l’accés al Portal, sense necessitat de previ avís, a qualsevol usuari que contravingui el disposat en aquest avís legal.

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS I ENVIAMENTS COMERCIALS

En virtut de la Llei 15/1999, de 13 de desembre, sobre la Protecció de Dades de Caràcter Personal, el fem coneixedor que les seves dades personals seran  incorporades en un fitxer responsabilitat de BODEGAS CONCAVINS SA, CIF: A43129576, La finalitat d’aquest fitxer és la de gestionar la relació negocial i informar-lo dels nostres serveis. Aquestes dades no seran transmeses a terceres persones.

Així mateix, per a accedir a alguns dels serveis que BODEGAS CONCAVINS SA ofereix a través del website haurà de proporcionar algunes dades de caràcter personal, essent necessàries per poder donar el servei. En compliment de l'establert en la LO 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal li informem que, mitjançant la complementació del formulari, les seves dades personals quedaran incorporades i seran tractades en els fitxers de BODEGAS CONCAVINS SA amb la finalitat de poder-li prestar i oferir els nostres serveis, així com per a informar-li de les activitats o informació que considerem que pot ser dels seu interès.  

De la mateixa manera, i en virtut de la Llei 34/2002 de 31 de juliol de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic, l'usuari accepta que amb la comunicació del seu correu electrònic BODEGAS CONCAVINS, S.A. pugui utilitzar-lo per l'enviament de comunicacions comercials publicitàries i promocionals pròpies de la seva activitat o serveis relacionats de la companyia, a través d'aquest mitjà de comunicació electrònica equivalent.

Si desitja exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició,  o donar-se de baixa de la recepció de correus electrònic, pot dirigir-se a: Crta Montblanc- Barbera km 0,8, 43422 Barbera de la Conca (Tarragona), o bé, enviar un correu electrònic a arco@closmontblanc.com .

No obstant això, BODEGAS CONCAVINS, S.A. informa a l'usuari que podrà donar-se de baixa d'aquest tipus de comunicacions seguint les instruccions que apareixen al final de tots els nostres correus electrònics o amb una comunicació per escrit a l'adreça de correu electrònic club@closmontblanc.com.

PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL

Aquesta web és propietat de BODEGAS CONCAVINS SA. Els drets de Propietat Intel·lectual i drets d'explotació i reproducció d'aquesta web, de les seves pàgines, pantalles, la Informació que contenen, la seva aparença i disseny, així com els vincles ("hiperlinks") que s'estableixin des d'ella a altres pàgines web de qualsevol centre adscrits o organisme depenent, són propietat exclusiva d'aquesta, tret que expressament s'especifiqui altra cosa.

Qualsevol denominacions, dissenys i/o logotips, així com qualsevol producte o servei oferts i reflectits en aquesta pàgina web, són marques degudament registrades per BODEGAS CONCAVINS SA, per les seves societats filials i/o dominades o per tercers.

Qualsevol ús indegut de les mateixes per persones diferents del seu legítim titular i sense el consentiment exprés i inequívoc per part d'aquest podrà ser denunciat i perseguit a través de tots els mitjans legals existents en l'Ordenament Jurídic espanyol i/o comunitari.

Els drets de propietat intel·lectual i marques de tercers estan destacats convenientment i han de ser respectats per tot aquell que accedeixi a aquesta pàgina, no sent responsabilitat de BODEGAS CONCAVINS SA l'ús que L'USUARI pugui portar a terme referent a això, recaient la responsabilitat exclusiva en la seva persona.

Només per a ús personal i privat es permet descarregar els continguts, copiar o imprimir qualsevol pàgina d'aquesta web. Queda prohibit reproduir, transmetre, modificar o suprimir la informació, contingut o advertiments d'aquesta web sense la prèvia autorització per escrit de BODEGAS CONCAVINS SA

BODEGAS CONCAVINS SA no transfereix als usuaris la propietat del seu software. L’usuari És el propietari del suport en el qual el software es gravat. BODEGAS CONCAVINS SA poseeix tots els drets de propietat industrial i intelectual, incloent el sowftare. Si l’ usuari transfereix software d’ aquest website al seu terminal, no podrà disseccionar pel seu estudi i  descompilar, traduir la versió del codi objecte original o el seu llenguatge a un altre codi o llenguatge.


 

Condicions de compra

CONDICIONS GENERALS DE VENDA OBJECTE DEL CONTRACTE

Les presents condicions tenen per objecte regular l’accés i el règim d’adquisició dels productes que BODEGAS CONCAVINS, S.A. posa a disposició de l’usuari a través de la seva pàgina Web, i constitueixen el marc jurídic sobre el qual es desenvoluparà la relació contractual. Els productes i continguts seran els que es trobin a disposició de l’Usuari en la següent pàgina Web, titularitat de BODEGAS CONCAVINS, S.A.: www.closmontblanc.com Per a qualsevol reclamació podrà dirigir-se a: BODEGAS CONCAVINS, S.A. NIF A 43.129.576 Ctra. de Barberà de la Conca, km 0,8 Barberà de la Conca CP 43422 Inscrita en el Registre Mercantil de Tarragona, al tom 569, foli 219, full T-7213 Telèfon 977.887030 Fax 977.887032 club@closmontblanc.com

ACCEPTACIÓ I DISPONIBILITAT

Les presents condicions regulen la relació jurídica derivada dels processos de contractació formalitzats pels Usuaris a través de la pàgina web de BODEGAS CONCAVINS, SA. Els usuaris accepten expressament l'adhesió plena i sense reserves a les presents estipulacions, en la versió publicada per BODEGAS CONCAVINS, S.A. en el moment en què l'Usuari contracti el producte i/o continguts en què està interessat. Per tant, l'Usuari es compromet a llegir atentament les condicions de contractació, cada vegada que procedeixi a la contractació d'algun producte, atès que les mateixes han pogut ser objecte de modificació des de l'última vegada que hi va accedir. Mitjançant l'acceptació d'aquestes Condicions Generals de contractació l'Usuari declara: a. Que és una persona amb capacitat per a contractar. b. Que ha llegit i accepta les presents condicions generals de contractació. L'usuari tindrà accés sempre i en tot cas, amb caràcter previ a l'inici del procediment de contractació de productes, a les condicions de contractació, que poden ser emmagatzemades i/o reproduïdes en un suport durador. BODEGAS CONCAVINS SA dona compliment a la normativa de protecció de dades,  i essent aquest aspecte detallat en l’apartat anterior.

CONDICIÓ D’USUARI

En cas que el registre impliqui l'assignació a l'usuari d'una contrasenya, aquest es compromet a usar-la de manera diligent i a mantenir-la en secret. Els usuaris són responsables de la confidencialitat de les contrasenyes i altres identificadors que BODEGAS CONCAVINS, S.A. els proporcioni, i es comprometen a no cedir ni permetre el seu ús a tercers, ni de forma permanent ni de manera temporal. Serà responsabilitat de l'usuari la utilització il•lícita dels serveis d'aquest lloc web per un tercer mitjançant una contrasenya a causa del seu ús no diligent o la pèrdua per part de l'usuari. L'usuari haurà de comunicar de forma immediata a BODEGAS CONCAVINS, S.A. qualsevol circumstància que pugui suposar l'ús indegut de contrasenyes i altres indicadors, com ara el robatori o la pèrdua. Mentre no es produeixi aquesta comunicació, BODEGAS CONCAVINS, S. A. quedarà eximida de tota responsabilitat que pugui derivar de l'ús indegut per tercers no autoritzats d'aquestes contrasenyes.

MODIFICACIÓ DE LES CONDICIONS DE CONTRACTACIÓ

BODEGAS CONCAVINS, S.A. podrà modificar les presents estipulacions sempre que hi hagi causa o motiu suficient per a això. S'entén que hi ha causa o motiu suficient per a la modificació, amb caràcter enunciatiu i no limitatiu, quan aquesta tingui per finalitat: a) Ampliar la gamma o nombre de productes que es posen a disposició dels Usuaris o millorar els existents. b) Modificar, substituir o actualitzar els preus dels productes que s'ofereixen a través de la pàgina Web. Els preus i tarifes aplicables a la contractació per part de l'usuari dels serveis seran els que figuren en la pàgina web titularitat de BODEGAS CONCAVINS, S.A.: www.closmontblanc.com en el moment en què l'usuari accedeixi al servei específic i procedeixi a iniciar el procés de contractació. BODEGAS CONCAVINS, S.A. es reserva el dret a modificar els preus dels productes publicats a la pàgina web esmentada anteriorment, quan així ho consideri convenient i fent-ho visible a la pàgina web.

PREU I IMPOSTOS APLICATS

Els preus aplicables són els que figuren a la Web en el moment en què el client realitza la seva comanda. El preu dels productes que apareixen en la Web no inclou l'Impost de Valor Afegit (IVA) corresponent segons el producte. FORMA D'ENVIAMENT a) Zona de lliurament Bodegas Concavins, S.A. realitzarà el lliurament mitjançant un servei de missatgeria en un termini màxim de 7 dies naturals a la Península i Balears a partir de l'acceptació del pagament pel banc corresponent. Les comandes que tinguin per destinació Canàries, Ceuta i Melilla rebran la comanda en un termini màxim de quinze dies, tots ells a comptar des de l'acceptació del pagament pel Banc. La mercaderia paquet serà lliurada en el domicili indicat pel client. Bodegas Concavins, S.A. garanteix l'enviament en els terminis i zones anteriorment indicades de tots els productes que tenim en estoc per a totes les comandes que siguin rebudes en les nostres oficines abans de les 17h., un cop és autoritzat el pagament. Les comandes rebudes en dissabte, diumenge o festius es consideraran rebudes el primer dia laborable posterior al mateix. b) Despeses de tramesa El cost de l’enviament de les comandes es calcularà en funció del pes i destinació, que quedarà desglossat per a l'acceptació prèvia del client.

FORMES DE PAGAMENT

a) Targeta VISA Es realitzarà un càrrec automàtic a la seva targeta en el moment en què es processi la seva comanda. Aquesta operació es realitzarà a través d'un servidor segur, garantint la confidencialitat de les dades facilitades pel client mitjançant encriptació, evitant la seva comunicació a tercers estranys a la relació jurídica, d'acord amb el que estableix la Llei 15/99 de Protecció de Dades de caràcter personal. L'empresa podrà sol•licitar al client dades complementàries que permetin verificar que la compra ha estat realitzada pel titular de la targeta. b) Transferència bancària

CONDICIONS DE VENDA

Els preus i textos publicats en la pàgina www.closmontblanc.com estan subjectes a variacions sense previ avís, fins i tot especificacions tècniques. És obligació del client comprovar la mercaderia que se li lliura. En cas de canvis per defecte del producte, BODEGAS CONCAVINS, S.A. passarà a retirar el producte i el canviarà per un altre en perfectes condicions o en reemborsarà l'import. BODEGAS CONCAVINS, S.A. assumirà també les despeses d'enviament del nou producte. El risc de pèrdua o danys en la mercaderia es transmet al client des del moment en què es produeix el lliurament al domicili del client. BODEGAS CONCAVINS, S.A. no es fa responsable sota cap concepte dels danys ocasionats pel mal ús de les mercaderies. L'usuari serà guiat en el tràmit que ha de seguir per a la celebració del contracte, així com per a la identificació i correcció de les dades que hagi facilitat per a la celebració del contracte a través dels formularis creats a l'efecte. BODEGAS CONCAVINS, S.A. arxivarà el document electrònic en què es formalitzi cada contractació. Així mateix, l'Usuari accepta les presents Condicions Generals de Venda, que romandran accessibles des de la pàgina web. El contracte es formalitza en llengua catalana, d'acord amb les presents Condicions. Les ofertes tindran la vigència que s'especifiqui en cada cas en la pàgina Web. En cas que s'esgotin les existències abans de la data de finalització de l'oferta es podrà subministrar, de comú acord amb l'Usuari, un producte de qualitat i preu equivalent. L'usuari podrà consultar les característiques essencials de cada producte a través de la seva descripció a la pàgina web.

DEVOLUCIONS I DRET DE DESISTIMENT 

Si durant els 14 dies naturals posteriors a la recepció de la comanda el client vol tornar el producte, el nostre Departament d'Atenció al Client realitzarà les gestions necessàries per tramitar la devolució sota les següents condicions: -Els productes han de retornar en el seu embalatge i estat original. El client disposarà de catorze dies naturals des de la recepció de la comanda per resoldre el contracte sense incórrer en penalització ni despesa de cap mena. -Productes defectuosos o deteriorats. Si el client detecta que el producte rebut és defectuós o deteriorat s'haurà de posar en contacte amb el Departament d'Atenció al Client, on es realitzaran les gestions necessàries per a reemplaçar-lo per un de nou en perfecte estat i sense cap càrrec addicional. -Si el producte no està disponible, l'empresa procedirà a retornar l'import que el client hagi abonat, incloses les despeses d'enviament, d'acord amb la forma de pagament utilitzada en la compra. Les cancel•lacions seran acceptades en comandes que no hagin estat enviades al domicili indicat pel client. Si la mercaderia ha estat enviada serà considerat devolució (vegeu l'apartat devolucions). L'empresa accepta la cancel•lació d'ordres, ja sigui a través de la seva pàgina web o a través de qualsevol dels mitjans d'accés al Departament d'Atenció al

Desistiment

De conformitat amb la normativa de defensa dels consumidors i dels usuaris, un cop realitzada la compra l'usuari disposa de 14 dies naturals per exercir el seu dret de desistiment des de la recepció en el domicili indicat del producte adquirit a BODEGAS CONCAVINS SA.

L'usuari s'haurà de posar en contacte amb l'empresa a través del següent correu electrònic arco@closmontblanc.com, al·legant que vol exercir el seu dret de desistiment.

BODEGAS CONCAVINS SA es posarà en contacte amb la finalitat de gestionar la devolució en un termini  no superior a 48 hores laborals, acordant amb l'usuari la metodologia de devolució del producte i sent en qualsevol cas l'Usuari qui es farà càrrec de les despeses de devolució dels productes adquirits i sent l' import abonat per BODEGAS CONCAVINS SA un cop comprovat el correcte estat del producte.

Un cop finalitzat el termini, BODEGAS CONCAVINS SA no accepta devolucions per desistiment en els serveis adquirits.

DRETS I OBLIGACIONS DE LES PARTS

Obligacions de BODEGAS CONCAVINS, S.A.: BODEGAS CONCAVINS, S.A. es compromet a acomplir les obligacions contractuals derivades de la relació comercial amb l'Usuari conseqüència de la contractació dels serveis per part del mateix: - Prestar, amb les màximes garanties a l'Usuari, el servei demanat per aquest acord amb el que disposen les condicions de contractació, sense faltar a la bona fe contractual. - Informar expressament a l'Usuari de l'existència d'aquestes condicions amb caràcter previ a l'inici del procediment de contractació. - Informar a l'Usuari amb caràcter previ a la contractació i de manera concreta, clara, precisa i inequívoca, de les característiques específiques dels serveis demanats, com ara el preu dels mateixos, els impostos que li siguin d'aplicació i les despeses de transport . - Posar a disposició de l’Usuari un exemplar del text de les condicions generals. a) Obligacions de l’Usuari: Per la seva banda, l'Usuari es compromet a: - Dur a terme l'íntegre acompliment de l'establert en les presents condicions dels serveis facilitats per BODEGAS CONCAVINS, S.A. - Completar els formularis de registre previs a l'inici del procediment de contractació amb informació veraç i actual. - Pagar el preu dels productes adquirits, sense que la presentació d'una reclamació l'eximeixi d'aquesta obligació. b) Drets de l’Usuari: Tota la informació proporcionada al client tindrà caràcter vinculant per l'oferent en els termes establerts per la legislació vigent. Tot usuari té dret que els béns que adquireixi siguin de la categoria i requeriments legals contractats o d'aquella qualitat que guardi proporció directa amb la categoria de l'establiment.

PERÍODE DE VALIDESA DE LES PRESENTS CONDICIONS

El període de validesa d'aquestes condicions serà el temps que romanguin publicades a la pàgina web i s'aplicaran als serveis adquirits en el moment en què aquestes condicions estiguessin disponibles. En qualsevol cas, BODEGAS CONCAVINS, S.A. es reserva el dret a modificar de forma unilateral, sense que això pugui afectar els serveis contractats pels usuaris amb caràcter previ a la modificació, excepte en aquells supòsits en què l'usuari hagi canviat o modificat el servei contractat, en aquest cas resultaran d'aplicació les condicions vigents en el moment del canvi i/o modificació.

DEVOLUCIONS Client.

NUL•LITAT I INEFICÀCIA DE LES CLÀUSULES

Si qualsevol clàusula inclosa en aquestes condicions fos declarada total o parcialment nul•la o ineficaç, aquesta nul•litat afectarà només a aquesta disposició o a la part de la mateixa que resulti nul•la o ineficaç, subsistint en tot les altres condicions. FURS En cas de litigi, les parts contractants es sotmeten als Jutjats i Tribunals de Tarragona, amb expressa renúncia de qualsevol altre fur que pogués correspondre'ls, assumint la part que incompleixi el contracte les despeses judicials i extrajudicials que es derivin de la reclamació. .

CLOS MONTBLANC Ctra. Montblanc - Barberà, S/N Telf. (+34) 977 887 030 Fax (+34) 977 887 032 43422 Barberà de la Conca (Tarragona) club@closmontblanc.com
Política de privacitat i condicions de compra   disseny Ingenia amb tecnologia Icnea
Per poder millorar els nostres serveis, utilitzem cookies pròpies que ens permeten obtenir informació dels usuaris.
Si continua navegant considerem que accepta la seva utilització. Més informació Acceptar